• 1. Tiêu đề: Strickberger's Evolution (5th Edition)
  Tác giả: Brian K. Hall (Author), Benedikt Hallgrímsson (Author); Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 19/11/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 2. Tiêu đề: Phương Pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh : Thiết kế và thực hiện
  Tác giả: Nguyễn Đình Thọ; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 20/10/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 3. Tiêu đề: Nghiên cứu marketing
  Tác giả: Nguyễn ĐÌnh Thọ; Năm xuất bản: 1996
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 20/10/2020; Trạng thái: Đã có
 • 4. Tiêu đề: tư duy pháp lý : lý luận và thực tiễn
  Tác giả: chủ biên: nguyễn hoàng anh, vũ công giao, nguyễn minh tuấn; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: M3420043; Ngày yêu cầu: 19/10/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 5. Tiêu đề: Thanh Toán Quốc Tế
  Tác giả: Trầm Thị Xuân Hương; Năm xuất bản: 2008
  Mã bạn đọc: B1810559; Ngày yêu cầu: 08/10/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 6. Tiêu đề: Chuyển Đổi Số (Digital Transformation)
  Tác giả: Tom Siebel; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 04/10/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 7. Tiêu đề: Longman Preparation for the TOEFL test
  Tác giả: Deborah Phillips; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/09/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 8. Tiêu đề: Study English – IELTS Preparation
  Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/09/2020; Trạng thái: Đã có
 • 9. Tiêu đề: IELTS Mike's - Listening, Speaking, Reading, Writing
  Tác giả: Mike Wattie; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/09/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 10. Tiêu đề: The best Preparation for IELTS
  Tác giả: Young Kim; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/09/2020; Trạng thái: Đã có
 • 11. Tiêu đề: Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động
  Tác giả: Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Hoàng Dũng; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: B1806852; Ngày yêu cầu: 12/09/2020; Trạng thái: Đã có
 • 12. Tiêu đề: Complete Key for Schools Second Edition Student's Book without Answers Pack
  Tác giả: David McKeengan; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B1904269; Ngày yêu cầu: 09/09/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 13. Tiêu đề: Muôn kiếp nhân sinh
  Tác giả: Nguyên Phong; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 000819; Ngày yêu cầu: 27/08/2020; Trạng thái: Đã có
 • 14. Tiêu đề: Node.js, MongoDB and AngularJS Web Development: The Definitive Guide to Building JavaScript-Based Web Applications from Server to Frontend (Developer's Library)
  Tác giả: Brad Dayley Dayley; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 15. Tiêu đề: Web Development with MongoDB and NodeJS
  Tác giả: Mithun Satheesh, Bruno Joseph D'mello, Jason Krol; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 16. Tiêu đề: Internet of Things: Principles and Paradigms
  Tác giả: Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 17. Tiêu đề: Enhanced Discovering Computers, Fundamentals: Your Interactive Guide to the Digital World
  Tác giả: Misty E. Vermaat; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 18. Tiêu đề: Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction
  Tác giả: Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 19. Tiêu đề: Mastering Ethereum
  Tác giả: Andreas Antonopoulos; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 20. Tiêu đề: Blockchain: The Ultimate Guide To The World Of Blockchain Technology, Bitcoin, Ethereum, Cryptocurrency, Smart Contracts
  Tác giả: Ikuya Takashima; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 21. Tiêu đề: Ethereum: The Ultimate Guide to the World of Ethereum, Ethereum Mining, Ethereum Investing, Smart Contracts, Dapps and DAOs, Ether, Blockchain Technology
  Tác giả: Ikuya Takashima; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 22. Tiêu đề: Top-Down Network Design
  Tác giả: Priscilla Oppenheimer; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 23. Tiêu đề: Computer Networks: An Open Source Approach
  Tác giả: Ying-Dar Lin, Ren-Hung Hwang, Fred Bake; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 24. Tiêu đề: Foundations of Python Network Programming: The comprehensive guide to building network applications with Python
  Tác giả: John Goerzen, Brandon RhodesTim Bower,; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 25. Tiêu đề: Guide To Computer Forensics and Investigations - Standalone Book 6th Edition
  Tác giả: Bill Nelson, Amelia Phillips, Christopher Steuart; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 26. Tiêu đề: Incident Response & Computer Forensics, Third Edition 3rd Edition
  Tác giả: Jason T. Luttgens, Matthew Pepe, Kevin Mandia; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 27. Tiêu đề: The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience 1st Edition
  Tác giả: H. Rex Hartson and Pardha S. Pyla; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 28. Tiêu đề: Computer Security: Art and Science (2nd Edition)
  Tác giả: Matt Bishop; Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đã có
 • 29. Tiêu đề: Data Center Handbook 1st Edition
  Tác giả: Hwaiyu Geng; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 30. Tiêu đề: The Datacenter as a Computer: An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines, Second Edition (Synthesis Lectures on Computer Architecture)
  Tác giả: Luiz André Barroso, Jimmy Clidaras, Urs Hölzle; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 31. Tiêu đề: Introduction to Computer Security
  Tác giả: Matt Bishop; Năm xuất bản: 2004
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 32. Tiêu đề: Machine Learning
  Tác giả: Tom Mitchell; Năm xuất bản: 1997
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đã có
 • 33. Tiêu đề: UNIX and Linux System Administration Handbook
  Tác giả: Nemeth, Snyder, Hein, Whaley and Mackin; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 34. Tiêu đề: The Practice of System and Network Administration, 3rd edition
  Tác giả: Limoncelli, Hogan, and Chalup; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 35. Tiêu đề: Pattern Recognition and Machine Learning
  Tác giả: Christopher M. Bishop; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: 001943; Ngày yêu cầu: 24/08/2020; Trạng thái: Đã có
 • 36. Tiêu đề: Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms
  Tác giả: Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002692; Ngày yêu cầu: 21/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 37. Tiêu đề: English for Information Technology: Level 2: Vocational English Course Book.
  Tác giả: Olejniczak, M.; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: 002692; Ngày yêu cầu: 21/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 38. Tiêu đề: English for Information Technology: Level 1: Vocational English Course Book.
  Tác giả: Olejniczak, M.; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: 002692; Ngày yêu cầu: 21/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 39. Tiêu đề: Truyện cổ Đông Nam Á : Indonesia
  Tác giả: Truyện cổ Đông Nam Á :; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002765; Ngày yêu cầu: 18/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 40. Tiêu đề: Truyện cổ Đông Nam Á : Campuchia:
  Tác giả: Truyện cổ Đông Nam Á :; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002765; Ngày yêu cầu: 18/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 41. Tiêu đề: Truyện cổ Đông Nam Á : Lào
  Tác giả: Truyện cổ Đông Nam Á :; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002765; Ngày yêu cầu: 18/08/2020; Trạng thái: Đã có
 • 42. Tiêu đề: Truyện cổ Đông Nam Á : Mianma
  Tác giả: Truyện cổ Đông Nam Á :; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 002765; Ngày yêu cầu: 18/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 43. Tiêu đề: Tuyển tập văn học Campuchia
  Tác giả: Vũ Tuyết Loan; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: 002765; Ngày yêu cầu: 18/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 44. Tiêu đề: English For International Tourism / Intermediate +Cb W + Dvd-Rom
  Tác giả: 9781447923831;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 45. Tiêu đề: English for International Tourism/ Pre-Intermediate +Audio CD (w/ key) + WB w
  Tác giả: 9781447923893;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 46. Tiêu đề: English For International Tourism Pre-Intermediate + Dvd-Rom + Cb W/
  Tác giả: 9781447923879;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 47. Tiêu đề: Network Analysis and Tóuim From Theory to Practice
  Tác giả: Noel Scott, Rodolfo Baggio and Chris Cooper; Năm xuất bản: 2008
  Mã bạn đọc: 002114; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 48. Tiêu đề: Festival and events management
  Tác giả: Ian Yeoman, Martin Robertson, Jane Ali-Knight, Sobihan Drummond, và Una McMahon-Beattie; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: 002114; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 49. Tiêu đề: English for International Tourism WB w/ Audio CD (w/ key) Intermediate
  Tác giả: 9781447923855;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 50. Tiêu đề: English for International Tourism CB w/ DVD-ROM Upper-intermediate:
  Tác giả: 9781447923916;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 51. Tiêu đề: English for International Tourism WB w/ Audio CD (w/ key) Upper-intermediate
  Tác giả: 9781447923930;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 11/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 52. Tiêu đề: Tập 3 - Sổ tay Luật sư : Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại
  Tác giả: Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 04/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 53. Tiêu đề: Tập 2 - Sổ tay Luật sư : Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự
  Tác giả: Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 04/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 54. Tiêu đề: Tập 1 - Sổ tay Luật sư : Luật sư và hành nghề luật sư
  Tác giả: Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 04/08/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 55. Tiêu đề: GIÁO TRÌNH LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM
  Tác giả: Nguyễn Cảnh Hợp; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 04/08/2020; Trạng thái: Đã có
  Thông tin trả lời: khoa Luật
 • 56. Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng quy trình trích ly và bảo quản naringin dạng bột từ vỏ bưởi : Luận văn tốt nghiệp Cao học. Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
  Tác giả: Lê Thị Nguyệt Thanh; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B1605124; Ngày yêu cầu: 04/08/2020; Trạng thái: Đã có
 • 57. Tiêu đề: Giáo trình hóa học hợp chất thiên nhiên
  Tác giả: Tôn Nữ Liên Hương; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: bdu; Ngày yêu cầu: 30/07/2020; Trạng thái: Đã có
 • 58. Tiêu đề: Người Hùng Ý Tưởng
  Tác giả: Paul Allen; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 29/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 59. Tiêu đề: Phát Minh Cuối Cùng
  Tác giả: James Barrat; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 29/07/2020; Trạng thái: Đã có
 • 60. Tiêu đề: Phân tích dữ liệu với R: HỎI và ĐÁP
  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002805; Ngày yêu cầu: 28/07/2020; Trạng thái: Đã có
 • 61. Tiêu đề: Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: M3319003; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đã có
 • 62. Tiêu đề: Giáo trình quy hoạch và giải phóng mặt bằng
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: M3319003; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 63. Tiêu đề: Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 7/2017
  Mã bạn đọc: M3319003; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đã có
 • 64. Tiêu đề: Cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư, Kinh nghiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  Tác giả: Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: M3319003; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 65. Tiêu đề: Ghi chép về tự do
  Tác giả: Nguyễn Văn Trọng; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 66. Tiêu đề: Johnny English
  Tác giả: Peter Howitt; Năm xuất bản: 2003
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 67. Tiêu đề: Avengers: Endgame
  Tác giả: Joe Russo, Anthony Russo; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 68. Tiêu đề: Parasite (Ký sinh trùng)
  Tác giả: Bong Joon Ho; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 69. Tiêu đề: John Wick: Chapter 3 – Parabellum
  Tác giả: Chad Stahelski; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 70. Tiêu đề: Eurotrip (phim)
  Tác giả: Jeff Schaffer, Alec Berg (đạo diễn); Năm xuất bản: 2004
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 24/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 71. Tiêu đề: hack não plus
  Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 000819; Ngày yêu cầu: 21/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 72. Tiêu đề: Evolve Level 1- Level 6 Student's Book
  Tác giả: Leslie Anne Hendra, Mark Ibbotson, Kathryn O'Dell; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 73. Tiêu đề: Improve your skills writing for first with answer Key
  Tác giả: Malcolm Mann; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 74. Tiêu đề: Recognising and using phrases and idioms
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 75. Tiêu đề: Bình luận Bộ luật hình sự 2015: Phần các tội phạm, chương XV, XXIII
  Tác giả: Đinh Văn Quế; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 76. Tiêu đề: Bình luận Bộ luật hình sự 2015: Phần các tội phạm, chương XVI, XXVII
  Tác giả: Đinh Văn Quế; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 77. Tiêu đề: Tiếp cận một số vấn đề văn hóa Champa
  Tác giả: Sakaya; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 78. Tiêu đề: Thơ như là mỹ học của cái khác
  Tác giả: Đỗ Lai Thúy; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 79. Tiêu đề: Bờ bên kia của viết
  Tác giả: Đỗ Lai Thúy; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 80. Tiêu đề: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 81. Tiêu đề: Tạp chí Từ điển học & Bách Khoa Thư
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 82. Tiêu đề: Người máy thông minh - Thiết kế lập trình
  Tác giả: La Tôn Diệp, Phùng Xuân Nam (Chủ biên); Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 83. Tiêu đề: Muôn Kiếp Nhân Sinh
  Tác giả: Nguyên Phong; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 84. Tiêu đề: Kỹ năng cơ bản-Người máy thông minh
  Tác giả: Lư Chuyên Sâm…et al; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 85. Tiêu đề: Life: Student's book. A1-A2
  Tác giả: Stephenson & Dummett Hugh; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 86. Tiêu đề: Life: Student's book. A2-B1
  Tác giả: John Hughes, Helen Stephenson (Teacher of English as a foreign language), Paul Dummett; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 87. Tiêu đề: Life: Student's book. A1
  Tác giả: Helen Stephenson (Teacher of English as a foreign language), John Hughes, Paul Dummett; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 88. Tiêu đề: Người trong muôn nghề
  Tác giả: Nhiều tác giả; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 89. Tiêu đề: Gen vị kỷ
  Tác giả: Richard Dawkins; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 90. Tiêu đề: Kế hoạch tự sát
  Tác giả: Akiyoshi Rikako; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 91. Tiêu đề: Forrest Gump
  Tác giả: Winston Groom; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 92. Tiêu đề: Learn hot English Magazine
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 93. Tiêu đề: Improve your skills reading for first Student's Book with Key
  Tác giả: Malcolm Mann; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 94. Tiêu đề: Improve your skills listening and speaking for first Student's Book with Key
  Tác giả: Malcolm Mann,Steve Taylore Knowles; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 20/07/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 95. Tiêu đề: Triết lý hành động Hồ Chí Minh
  Tác giả: Yên Ngọc Trung; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 96. Tiêu đề: Tuyển tập truyện ngắn hiện thực 1930-1945
  Tác giả: Phạm Thị Thu, Chu Quang Thắng; Năm xuất bản: 2004
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 97. Tiêu đề: Cambridge IELTS 14: General Training
  Tác giả: Cambridge University; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 98. Tiêu đề: Cambridge IELTS 13: Academic
  Tác giả: Cambridge University; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 99. Tiêu đề: Cambridge IELTS 13: General Training
  Tác giả: Cambridge University; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 100. Tiêu đề: Đạo lý làm người
  Tác giả: Lan Phương; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 101. Tiêu đề: Speaking for IELTS
  Tác giả: Karen Kovacs; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 102. Tiêu đề: Cambridge IELTS 14: Academic
  Tác giả: Cambridge University; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 103. Tiêu đề: Meo meo và 50 sắc thái
  Tác giả: Lulu Mayo; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 104. Tiêu đề: Trân trọng chính mình
  Tác giả: Patricia Spadaro; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 105. Tiêu đề: Giáo trình phát triển Hán-Ngữ Tổng hợp sơ cấp 2
  Tác giả: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 106. Tiêu đề: Luật Hôn nhân và Gia đình (hiện hành)
  Tác giả: Quốc Hội; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 107. Tiêu đề: Gỡ nghiệp Friend Zone
  Tác giả: The Wing Girls; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 108. Tiêu đề: Ngữ pháp tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
  Tác giả: Shigeno Mie; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 109. Tiêu đề: Thông điệp từ những biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể
  Tác giả: Kỷ Vũ; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 110. Tiêu đề: Sinh học phân tử của tế bào (trọn bộ 5 quyển)
  Tác giả: Nhiều tác giả; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 111. Tiêu đề: Master TOEFL Junior Basic
  Tác giả: Richie Hahn; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 112. Tiêu đề: Gen vị kỷ
  Tác giả: Richard Dawkins; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: M2718023; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 113. Tiêu đề: Nam Bộ qua ngôn từ
  Tác giả: /Hồ Xuân Mai, Phan Kim Thoa; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 114. Tiêu đề: Introducing genre and English for specific purposes
  Tác giả: Sunny Hyon; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 115. Tiêu đề: Extended conceptual Metaphor theory
  Tác giả: Zoltán Kövecses; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 116. Tiêu đề: Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam
  Tác giả: Nguyễn Hạnh; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 117. Tiêu đề: Cú hích = the nudge
  Tác giả: Richard H. Thailer; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 24/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 118. Tiêu đề: Bệnh truyền nhiễm gia súc Những bệnh có ở Việt Nam. Q1
  Tác giả: Phan Đình Đỗ, Trịnh Văn Thịnh; Năm xuất bản: 1957
  Mã bạn đọc: 145550313; Ngày yêu cầu: 09/06/2020; Trạng thái: Đã có
 • 119. Tiêu đề: Bệnh truyền nhiễm gia súc. Q2
  Tác giả: Phan Đình Đỗ; Năm xuất bản: 1958
  Mã bạn đọc: 145550313; Ngày yêu cầu: 09/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 120. Tiêu đề: Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái ở Việt Nam và thiên địch
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Cúc; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: B1703900; Ngày yêu cầu: 05/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 121. Tiêu đề: Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái ở Việt Nam và thiên địch
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Cúc; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: B1703900; Ngày yêu cầu: 05/06/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 122. Tiêu đề: Bộ sách giáo khoa lớp 10, 11, 12
  Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 30/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 123. Tiêu đề: Bộ sách giáo viên lớp 10, 11, 12
  Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001251; Ngày yêu cầu: 30/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 124. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 5
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 125. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 4
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 126. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 3
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 127. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 2
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 128. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 6
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 129. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 7
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 130. Tiêu đề: Cambridge English : Key English Test 1
  Tác giả: Cambridge; Năm xuất bản: 2010s
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 27/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 131. Tiêu đề: Hackers Ielts writing
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002651; Ngày yêu cầu: 26/05/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 132. Tiêu đề: Hackers Ielts Speaking
  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002651; Ngày yêu cầu: 26/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 133. Tiêu đề: Leonador Da Vinci
  Tác giả: Isaacson; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1706233; Ngày yêu cầu: 24/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 134. Tiêu đề: Leonador Da Vinci
  Tác giả: Isaacson; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1706233; Ngày yêu cầu: 24/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 135. Tiêu đề: Giáo trình côn trùng kho vựa
  Tác giả: PGS. TS Trần Văn Hai; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: M3119011; Ngày yêu cầu: 20/05/2020; Trạng thái: Đã có
 • 136. Tiêu đề: Học nhàn mà hiệu quả
  Tác giả: /Lê Trọng Đại; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 137. Tiêu đề: Khơi lửa sông Nile
  Tác giả: Nhi Phan, Lalita, Khoa Lê,Reni Nguyễn; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 138. Tiêu đề: Tự lập tuổi 20
  Tác giả: Cao Phi Hải; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 139. Tiêu đề: Nghệ thuật diễn thuyết để thành công
  Tác giả: Jerry Weissman; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 140. Tiêu đề: Những sai lầm đắt giá trong marketing
  Tác giả: Jack Trout; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 141. Tiêu đề: Triết lý cuộc đời
  Tác giả: Jim Rohn; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 142. Tiêu đề: Bốn mùa cuộc sống
  Tác giả: Jim Rohn; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 143. Tiêu đề: Tự học tiếng Anh cấp tốc qua truyện tranh
  Tác giả: The Windy; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 144. Tiêu đề: The Clean Coder: A Handbook of Agile Software Craftsmanship
  Tác giả: Robert Martin; Năm xuất bản: 2008
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 145. Tiêu đề: The pragmatic programmer
  Tác giả: Andrew Hunt, David Thomas; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 146. Tiêu đề: Chiến lược phát triển nhân viên
  Tác giả: Glenn Elliott, Debra Corey; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 147. Tiêu đề: Đọc văn rành như giáo sư văn
  Tác giả: Thomas C. Foster; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 148. Tiêu đề: Namaskar-xin chào Ấn Độ
  Tác giả: Hồ Anh Thái; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 15/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 149. Tiêu đề: Becoming - Chất Michelle
  Tác giả: Michelle Obama; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B1700161; Ngày yêu cầu: 13/05/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 150. Tiêu đề: Các thảm họa trên thế giới
  Tác giả: Tạ Ngọc Huyền; Năm xuất bản: 20017
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 29/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 151. Tiêu đề: tranh bằng nam việt sử LịchLĩ Lịch
  Tác giả: Đằng Bạch TrầnTr; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: B1811159; Ngày yêu cầu: 26/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 152. Tiêu đề: Nghiên cứu biệt hóa tế bào gốc trung mô máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin và đánh giá khả năng sản xuất insulin của tế bào biệt hóa
  Tác giả: Nguyễn Thị Phương Dung; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: B1707055; Ngày yêu cầu: 12/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 153. Tiêu đề: Stem cells in development and disease. Volume 107
  Tác giả: academic press; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B1707055; Ngày yêu cầu: 12/04/2020; Trạng thái: Đã có
 • 154. Tiêu đề: Kế toán quản trị 1
  Tác giả: Nguyễn Thúy An;
  Mã bạn đọc: B1801736; Ngày yêu cầu: 16/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 155. Tiêu đề: Nhà lãnh đạo không chức danh
  Tác giả: Robin Sharma; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 156. Tiêu đề: Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
  Tác giả: Liêu Tri Phong; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 157. Tiêu đề: Messy-Sáng tạo từ sự lộn xộn
  Tác giả: Tim Harford; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 158. Tiêu đề: Messy-Sáng tạo từ sự lộn xộn
  Tác giả: Tim Harford; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 159. Tiêu đề: Qualitative researching
  Tác giả: Jennifer Mason; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 160. Tiêu đề: Nhà lãnh đạo không chức danh
  Tác giả: Robin Sharma; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 161. Tiêu đề: Thảm kịch vĩ nhân
  Tác giả: Hoàng Minh Tường; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 162. Tiêu đề: Thảm kịch vĩ nhân
  Tác giả: Hoàng Minh Tường; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 163. Tiêu đề: Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
  Tác giả: Liêu Tri Phong; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 13/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 164. Tiêu đề: tài liệu test
  Tác giả: Tác giả; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: ilibtest01; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Yêu cầu
 • 165. Tiêu đề: Giáo trình thực vật và động vật
  Tác giả: vũ ngọc út; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B1602612; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Đã có
 • 166. Tiêu đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 10 môn Ngữ Văn
  Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nam,Trịnh Thị Hương, Trần Minh Hương; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 002095; Ngày yêu cầu: 10/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 167. Tiêu đề: Truyện dài đầu tiên và tuyển tập các truyện ngắn Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
  Tác giả: Cao xuân Mỹ;
  Mã bạn đọc: B1910848; Ngày yêu cầu: 08/03/2020; Trạng thái: Đã có
 • 168. Tiêu đề: Văn học Việt Nam- Những tác phẩm tiêu biểu truyện dài đầu tiên và tuyển tập các truyện nộgắn Nam B
  Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B1910848; Ngày yêu cầu: 08/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 169. Tiêu đề: Nhập môn KInh tế lượng : Cách tiếp cận hiện đại Tập 1
  Tác giả: Jeffrey M.Wooldridge; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 170. Tiêu đề: Kinh tế học vĩ mô
  Tác giả: Mankiw, N. Gregory; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 171. Tiêu đề: Nhập môn KInh tế lượng : Cách tiếp cận hiện đại Tập 2
  Tác giả: Jeffrey M.Wooldridge; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001968; Ngày yêu cầu: 06/03/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 172. Tiêu đề: Kỹ thuật cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Từ thực nghiệm đến cấu trúc
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trâm, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phúc Đảm; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 002100; Ngày yêu cầu: 20/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 173. Tiêu đề: Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh
  Tác giả: Tống Mặc; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 174. Tiêu đề: Chó sủa nhầm cây
  Tác giả: Eric Barker; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 04/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 175. Tiêu đề: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 176. Tiêu đề: Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đã có
 • 177. Tiêu đề: Thành công của chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tác giả: Trần Văn Giàu; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/02/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 178. Tiêu đề: đổi mới và sáng tạo: Bất đẳng thức AM_GM
  Tác giả: Lê khánh sỹ; Huỳnh Công Thái; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 17/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý
 • 179. Tiêu đề: Tài liệu đặc điểm tiểu thuyết đức phật, nàng savitri và tôi của hồ anh thái
  Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thi; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: M2317023; Ngày yêu cầu: 06/01/2020; Trạng thái: Đã có
 • 180. Tiêu đề: sapiens: lược sử loài người, tái bản có chỉnh sửa
  Tác giả: Harari; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/01/2020; Trạng thái: Đang xử lý

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất