Tổng số 12 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Đặng, Thị Kim Quyên
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 794.147 / Q527
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 2.
  Tác giả: Châu, Hoàng Cầu
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.345 / C125
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 3.
  Tác giả: Phan, Việt Thái
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 617.1027 / Th103
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 4.
  Tác giả: Đoàn, Thu Ánh Điểm
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 797.21 / Đ304
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 5.
  Tác giả: Nguyễn, Văn Thái
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.071 / Th103
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 6.
  Tác giả: Nguyễn, Văn Thái
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.07 / Th103
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 7.
  Tác giả: Trần, Thị Xoan
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.071 / X406
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 8.
  Tác giả: Phan, Việt Thái
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2009
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.334 / Th103
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 9.
  Tác giả: Đào, Xên
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2008
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.8153 / X250/T.1
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 10.
  Tác giả: Đào, Xên
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 796.8153 / X250/T.2
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử