• 1. Tiêu đề: Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội
  Tác giả: Phạm Hiệp và cộng sự; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: M1622016; Ngày yêu cầu: 17/11/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 2. Tiêu đề: Cẩm nang viết và xuất bản bài báo quốc tế
  Tác giả: Nguyễn Hữu Cương; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: M1622016; Ngày yêu cầu: 17/11/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 3. Tiêu đề: Luật kinh doanh Bảo hiểm
  Năm xuất bản: 2023
  Mã bạn đọc: 001388; Ngày yêu cầu: 26/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 4. Tiêu đề: Luật kinh doanh bảo hiểm
  Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: 001388; Ngày yêu cầu: 26/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 5. Tiêu đề: Phát triển mô hình TT tri thức số hóa cho các thư viện VN
  Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001824; Ngày yêu cầu: 11/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 6. Tiêu đề: Information system librray
  Mã bạn đọc: 001824; Ngày yêu cầu: 11/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 7. Tiêu đề: Library Automation: Core Concepts and Practical Systems Analysis, 3rd Edition 3rd Edition, Kindle Edition
  Mã bạn đọc: 001824; Ngày yêu cầu: 11/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 8. Tiêu đề: bài giảng đánh giá kết quả học tập sinh học
  Tác giả: võ thị thanh hương; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 054081011435; Ngày yêu cầu: 11/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 9. Tiêu đề: Bài giảng đánh giá kết quả học tập toán và khoa học tự nhiên : Dành cho sinh viên Sư phạm Sinh học
  Tác giả: võ thị thanh hương; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 054081011435; Ngày yêu cầu: 11/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 10. Tiêu đề: Hanbook of Tourist Behavior: Theory & Practice
  Tác giả: Metin Kozak, Alain Decrop; Năm xuất bản: 2009
  Mã bạn đọc: 002114; Ngày yêu cầu: 03/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 11. Tiêu đề: Consumer Behavior in Tourism
  Tác giả: John Swarbrooke, Susan Horner; Năm xuất bản: 2007
  Mã bạn đọc: 002114; Ngày yêu cầu: 03/10/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 12. Tiêu đề: Giáo trình Quản trị dự án thông tin - thư viện
  Tác giả: Đỗ Văn Hùng; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 13. Tiêu đề: Thư viện thông minh 4.0- Công nghệ - Dữ liệu - Con người
  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 14. Tiêu đề: Tổ chức và quản lý các cơ quan thông tin - Thư viện hiện đại
  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Thanh; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 15. Tiêu đề: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: chính phủ - doanh nghiệp - thư viện Thông tin - Thư viện 2019: Phát triển Đại học số - Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU - LIC
  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 16. Tiêu đề: Cẩm nang Thông tin - Thư viện 2019: Phát triển Đại học số - Đại học thông minh trên nền tảng học liệu số VNU - LIC
  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 17. Tiêu đề: Phát triển mô hình trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam
  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 18. Tiêu đề: Xây dựng và phát triển thư viện số Việt Nam: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
  Tác giả: Tập thể tác giả; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 19. Tiêu đề: Công tác thông tin - Thư viện (Những bài viết chọn lọc)
  Tác giả: Nguyễn Văn Hành; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 20. Tiêu đề: Phương pháp nghiên cứu thông tin - thư viện
  Tác giả: Trần Thị Quý; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 21. Tiêu đề: Giáo trình Dịch vụ thông tin thư viện
  Tác giả: Trương Đại Lượng; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 22. Tiêu đề: Cẩm nang Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 2020: Chuyển đổi số theo mô hình trung tâm tri thức số
  Tác giả: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 000809; Ngày yêu cầu: 30/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 23. Tiêu đề: Tư Bản Thế Kỷ 21
  Tác giả: Thomas Piketty; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001640; Ngày yêu cầu: 19/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 24. Tiêu đề: Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát: Cuộc chiến vì tương lai loài người ở biên giới mới của quyền lực
  Tác giả: Shoshana Zuboff; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001640; Ngày yêu cầu: 19/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 25. Tiêu đề: Tourism and Poverty Reduction
  Tác giả: Caroline Ashley, Jonathan Mitchell; Năm xuất bản: 2009
  Mã bạn đọc: 002485; Ngày yêu cầu: 16/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 26. Tiêu đề: Từ máy ảnh tới hình ảnh
  Tác giả: Trần Đức Tài; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: 001169; Ngày yêu cầu: 15/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 27. Tiêu đề: Nhiếp ảnh cơ bản
  Tác giả: Ben Long; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001169; Ngày yêu cầu: 15/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 28. Tiêu đề: Developing English Teaching Practices in the Mekong Delta
  Tác giả: PGS. TS. Trịnh Quốc Lập - David Courtney; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B2000544; Ngày yêu cầu: 14/09/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 29. Tiêu đề: Kỹ thuật điện
  Mã bạn đọc: B1907470; Ngày yêu cầu: 31/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
  Thông tin trả lời: Thông tin yêu cầu không đầy đủ
 • 30. Tiêu đề: Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị trường Tài chính (Ấn bản thứ 12)
  Tác giả: Frederic S. Mishkin; Phan Trần Trung Dũng; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 30/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 31. Tiêu đề: Biên sử nước
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 29/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 32. Tiêu đề: Vẽ kĩ thuật xây dựng
  Tác giả: 3102;
  Mã bạn đọc: B2110763; Ngày yêu cầu: 15/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 33. Tiêu đề: Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội
  Tác giả: Phạm Hiệp; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: M1622016; Ngày yêu cầu: 11/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 34. Tiêu đề: Gần 400 năm vua chúa triều Nguyễn
  Tác giả: Lưỡng Kim Thành;
  Mã bạn đọc: B1912011; Ngày yêu cầu: 04/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 35. Tiêu đề: Information Sources in Science and Technology
  Tác giả: Charlie D. Hurt.; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 36. Tiêu đề: Information Sources in Science and Technology: A Practical Guide to Traditional and Online Use
  Tác giả: C. C. Parker; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 03/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 37. Tiêu đề: Khai thác nguồn thông tin trên internet
  Tác giả: Nguyễn Đức Toàn; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 02/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 38. Tiêu đề: Kẻ rao giảng tình yêu (bút kí)
  Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001832; Ngày yêu cầu: 01/08/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 39. Tiêu đề: Librarianship = Nghề thư viện
  Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001832; Ngày yêu cầu: 01/08/2022; Trạng thái: Đã có
 • 40. Tiêu đề: Phát triển thư viện gắn liền với công nghệ thông tin
  Tác giả: Nguyễn Minh Hiệp; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001832; Ngày yêu cầu: 01/08/2022; Trạng thái: Đã có
 • 41. Tiêu đề: Giáo trình vi sinh vật học đại cương
  Tác giả: Cao, Ngọc Điệp; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B2109949; Ngày yêu cầu: 19/07/2022; Trạng thái: Đã có
 • 42. Tiêu đề: Literature: Reading Fiction, Poetry, and Drama. 5th ed.
  Tác giả: Di Yanni, Robert.; Năm xuất bản: 2002
  Mã bạn đọc: 000207; Ngày yêu cầu: 12/07/2022; Trạng thái: Đã có
 • 43. Tiêu đề: Critical Encounters in High School English: Teaching Literary Theory to Adolescents.
  Tác giả: Appleman, Deborah; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: 000207; Ngày yêu cầu: 12/07/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 44. Tiêu đề: Ethnographic perspectives on academic writing
  Tác giả: 7. Paltridge, B, Starfield, S. Tardy, C.M; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 06/07/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 45. Tiêu đề: Genre and graduate-level research writing
  Tác giả: 4. Cheng, A; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 06/07/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 46. Tiêu đề: Discourse in context
  Tác giả: Flowerdrew. J; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 06/07/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 47. Tiêu đề: Discourse analysix (2nd edition)
  Tác giả: 2. Jones, R.H; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 06/07/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 48. Tiêu đề: 6. Tardy, C.M
  Tác giả: Beyond convection; Năm xuất bản: 2009
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 06/07/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 49. Tiêu đề: Lược sử Văn học Việt Nam
  Tác giả: Trần Đình Sử; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 21/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 50. Tiêu đề: Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm
  Tác giả: Hồ, Thị Việt Thu; Năm xuất bản: 2012
  Mã bạn đọc: BK2067X061; Ngày yêu cầu: 17/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 51. Tiêu đề: Bài giảng chẩn đoán xét nghiệm
  Tác giả: Trần, Thị Minh Châu; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: BK2067X061; Ngày yêu cầu: 17/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 52. Tiêu đề: Giáo trình bệnh truyền nhiễm :
  Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Năm xuất bản: 2010
  Mã bạn đọc: BK2067X061; Ngày yêu cầu: 17/06/2022; Trạng thái: Đã có
 • 53. Tiêu đề: IT- gã hề ma quái
  Tác giả: Stephen King; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 27/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 54. Tiêu đề: Phía sau nghi can X
  Tác giả: Higashino Keigo; Năm xuất bản: Nhã Nam
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 27/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 55. Tiêu đề: Giáo trình mạch tương tự
  Tác giả: Trương Phong Tuyên; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2016714; Ngày yêu cầu: 17/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 56. Tiêu đề: Tư Bản Thế Kỷ 21 - Le Capital Au XXIe SièCle
  Tác giả: Thomas Piketty; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001640; Ngày yêu cầu: 14/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 57. Tiêu đề: Triển vọng về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội tại Việt Nam: Từ thực tiễn đến chinh sách
  Tác giả: Nguyễn Văn Thành - Đào Thanh Trường - Philip Degenhardt; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001640; Ngày yêu cầu: 13/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 58. Tiêu đề: Khi đại dịch thế kỉ covid-19 đi qua
  Tác giả: Nguyệt Minh; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 12/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 59. Tiêu đề: Việt Nam-cuộc chiến sinh tử chống covid-19
  Tác giả: Ngọc Miên; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 12/05/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 60. Tiêu đề: Nam Kỳ và cư dân các tỉnh miền Đông
  Tác giả: J.C. Baurac; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 09/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 61. Tiêu đề: Văn hóa du lịch
  Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 09/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 62. Tiêu đề: Tiếng Việt Sơ thảo ngữ pháp chức năng (Tái bản lần thứ nhất)
  Tác giả: Cao Xuân Hạo; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 05/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 63. Tiêu đề: Một số nội dung cơ bản của môn Luật Đầu tư
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hoài; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 04/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 64. Tiêu đề: Định chế pháp luật dân sự thời pháp thuộc và Việt Nam công hòa (bộ 3 quyển)
  Tác giả: Huỳnh Công Bá; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001835; Ngày yêu cầu: 04/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 65. Tiêu đề: Một ví dụ xoàng
  Tác giả: Nguyễn Bình Phương; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 66. Tiêu đề: Hong tay khói lạnh
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 67. Tiêu đề: Mình và họ
  Tác giả: Nguyễn Bình Phương; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 68. Tiêu đề: Kể xong rồi đi
  Tác giả: Nguyễn Bình Phương; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2006536; Ngày yêu cầu: 03/05/2022; Trạng thái: Đã có
 • 69. Tiêu đề: Văn hoá du lịch
  Tác giả: Nguyễn Phạm HÙng;
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 08/04/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 70. Tiêu đề: Giáo trình văn hóa du lịch
  Tác giả: Hoàng Văn Thành; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001507; Ngày yêu cầu: 08/04/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 71. Tiêu đề: Sóng ở đáy sông
  Tác giả: Lê Lựu; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2111845; Ngày yêu cầu: 30/03/2022; Trạng thái: Đã có
 • 72. Tiêu đề: Quân Vương
  Tác giả: niccolo machiavelli; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2111845; Ngày yêu cầu: 30/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 73. Tiêu đề: New Economy Toiec RC1000
  Tác giả: Lee Ki Taek; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 74. Tiêu đề: Toeic Official Test - Preparation Guide
  Tác giả: ETS; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 25/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 75. Tiêu đề: IELTS Writing Review Vol.6
  Tác giả: Zim academy; Năm xuất bản: 2022
  Mã bạn đọc: B1909478; Ngày yêu cầu: 20/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 76. Tiêu đề: How food works
  Tác giả: Trần Phương Phúc Hạnh - Dịch; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B1905265; Ngày yêu cầu: 11/03/2022; Trạng thái: Đã có
 • 77. Tiêu đề: XML
  Tác giả: ABC; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: 001824; Ngày yêu cầu: 09/03/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 78. Tiêu đề: Miễn dịch học
  Tác giả: Vũ Triệu An; Năm xuất bản: 2001
  Mã bạn đọc: GH2067X109; Ngày yêu cầu: 07/03/2022; Trạng thái: Đã có
 • 79. Tiêu đề: Alaska pollock surimi addition affects Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) surimi gel properties
  Tác giả: Hong Xiao, Yan Yang, Jiao Yu, Mengyue Hu, Yong Xue & Changhu Xue; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: M2220003; Ngày yêu cầu: 26/02/2022; Trạng thái: Không tìm thấy
  Thông tin trả lời: không đúng yêu cầu
 • 80. Tiêu đề: Nhập môn khoa học du lịch
  Tác giả: Trần Đức Thành; Năm xuất bản: 2000
  Mã bạn đọc: B1811171; Ngày yêu cầu: 18/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 81. Tiêu đề: Tổng quan du lịch: Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành du lịch
  Tác giả: Võ Văn Thành; Năm xuất bản: 2015
  Mã bạn đọc: B1811171; Ngày yêu cầu: 18/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 82. Tiêu đề: Giáo trình kinh tế du lịch
  Tác giả: Nguyễn Văn Đính; Năm xuất bản: 2004
  Mã bạn đọc: B1811171; Ngày yêu cầu: 18/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 83. Tiêu đề: Phân tích hoạt động kinh doanh
  Tác giả: Ohajm Văn; Năm xuất bản: 1997
  Mã bạn đọc: B1911151; Ngày yêu cầu: 13/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 84. Tiêu đề: Quản trị kinh doanh lữ hành
  Tác giả: Nguyễn Văn; Năm xuất bản: 2006
  Mã bạn đọc: B1911151; Ngày yêu cầu: 13/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 85. Tiêu đề: KHÁI LƯỢC NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN - TRIẾT HỌC
  Mã bạn đọc: B1705923; Ngày yêu cầu: 12/02/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 86. Tiêu đề: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy
  Tác giả: TS. Nguyễn Duy Khang - TS. Phan Thị Tuyết Vân; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2000544; Ngày yêu cầu: 12/02/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 87. Tiêu đề: Giáo trình giáo dục học
  Tác giả: Trần, Lương - Bùi, Thị Mùi; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2000544; Ngày yêu cầu: 08/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 88. Tiêu đề: Lược sử đông nam á
  Tác giả: Phan Ngọc Liên; Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B2000524; Ngày yêu cầu: 08/02/2022; Trạng thái: Đã có
 • 89. Tiêu đề: Fish nutrition
  Tác giả: Ronald W. Hardy, Sadasivam J. Kaushik; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: 001830; Ngày yêu cầu: 18/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 90. Tiêu đề: Giáo Trình Dinh Dưỡng và thức ăn chăn nuôi
  Tác giả: Vũ Huy Giảng; Năm xuất bản: 2007
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 91. Tiêu đề: Vệ sinh xử lý môi trường chăn nuôi
  Tác giả: Nhiều Tác Giả; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 92. Tiêu đề: Giáo Trình Dinh Dưỡng Gia Súc
  Tác giả: Nguyễn Nhựt Xuân Dung; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 93. Tiêu đề: Giáo Trình vệ sinh môi trường chăn nuôi
  Tác giả: Nguyễn Văn Thu; Năm xuất bản: 2011
  Mã bạn đọc: B2010896; Ngày yêu cầu: 17/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 94. Tiêu đề: Giáo trình kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản thực phẩm
  Tác giả: Nguyễn Văn Cương; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: M0519002; Ngày yêu cầu: 14/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 95. Tiêu đề: Giáo trình kỹ thuật chế biến rau quả
  Tác giả: Nguyễn Minh Thuỷ; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: M0519002; Ngày yêu cầu: 14/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 96. Tiêu đề: Giáo trình nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm
  Tác giả: Phan Minh Trí; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: M0519002; Ngày yêu cầu: 14/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 97. Tiêu đề: Giáo trình Giáo dục học
  Tác giả: Trần Lương-Bùi Thị Mùi; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2111346; Ngày yêu cầu: 13/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 98. Tiêu đề: Giáo trình Pháp luật đại cương
  Tác giả: Pgs.Ts.Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: B2111346; Ngày yêu cầu: 13/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 99. Tiêu đề: Giáo trình Tâm lý học Sư phạm
  Tác giả: TS.Nguyễn Thị Bích Phượng;
  Mã bạn đọc: B2111346; Ngày yêu cầu: 13/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 100. Tiêu đề: Pháp luật đại cương
  Tác giả: Phan Trung hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001831; Ngày yêu cầu: 12/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 101. Tiêu đề: Cẩm Nang Pháp Luật Ngân Hàng (Nhận Diện Những Vấn Đề Pháp Lý) - Tái bản năm 2020
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC); Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B1802583; Ngày yêu cầu: 12/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 102. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 103. Tiêu đề: Bài giảng môn học vi tích phân A1: Khối kỹ thuật
  Tác giả: Trần Ngọc Liên; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2013931; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 104. Tiêu đề: Giáo trình sinh lý và bệnh lý trẻ em
  Tác giả: Nguyễn Trọng Hồng Phúc; Năm xuất bản: 2021
  Mã bạn đọc: B2100620; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 105. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 106. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 107. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 108. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 109. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 110. Tiêu đề: Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông
  Tác giả: Hà Nhật; Năm xuất bản: 1998
  Mã bạn đọc: B2013931; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 111. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 112. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 113. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 114. Tiêu đề: Pháp luật đại cương
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001831; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 115. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
 • 116. Tiêu đề: Nguyên lý
  Tác giả: Huy;
  Mã bạn đọc: B2011832; Ngày yêu cầu: 11/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu
  Thông tin trả lời: thiếu thông tin
 • 117. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2112422; Ngày yêu cầu: 10/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 118. Tiêu đề: Giáo trình Trắc địa
  Tác giả: Trần Vũ An; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B2104043; Ngày yêu cầu: 08/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 119. Tiêu đề: Pháp luật đại cương
  Tác giả: Phan Trung Hiền; Năm xuất bản: 2019
  Mã bạn đọc: 001831; Ngày yêu cầu: 07/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 120. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2112422; Ngày yêu cầu: 06/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 121. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thông kê
  Tác giả: Võ Văn Tài;
  Mã bạn đọc: B2102549; Ngày yêu cầu: 06/01/2022; Trạng thái: Đang xử lý
 • 122. Tiêu đề: Giáo trình giáo dục học
  Tác giả: Tran Luong-Bui Thi Mui; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2016147; Ngày yêu cầu: 06/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 123. Tiêu đề: Sử dụng máy xây dựng
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận; Năm xuất bản: 1995
  Mã bạn đọc: B1907989; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
  Thông tin trả lời: Khoa MT
 • 124. Tiêu đề: Giáo trình giáo dục học
  Tác giả: Trần Lương; Năm xuất bản: 2018
  Mã bạn đọc: B2016091; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 125. Tiêu đề: Đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình canh tác khoai lang theo tiêu chuẩn VietGAP và truyền thống tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long : Luận văn tốt nghiệp Cao học. Ngành Hệ thống Nông nghiệp
  Tác giả: Trần Quang Vinh; Năm xuất bản: 2020
  Mã bạn đọc: B1801936; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 126. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2103396; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 127. Tiêu đề: Giáo trình xác suất thống kê
  Tác giả: Võ văn tài; Năm xuất bản: 2014
  Mã bạn đọc: B2102517; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 128. Tiêu đề: Giáo trình bệnh dinh dưỡng gia súc
  Tác giả: Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhựt Xuân Dung; Năm xuất bản: 2013
  Mã bạn đọc: B2002938; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 129. Tiêu đề: Giáo trình hóa vô coe và hữu cơ đại cương
  Tác giả: Nguyễn trọng tuân; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2103396; Ngày yêu cầu: 05/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 130. Tiêu đề: Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương
  Tác giả: Nguyễn Trọng Tuân; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2107600; Ngày yêu cầu: 03/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 131. Tiêu đề: Miễn dịch học
  Tác giả: PGS.TS Trần Ngọc Bích; Năm xuất bản: 2017
  Mã bạn đọc: B2010909; Ngày yêu cầu: 02/01/2022; Trạng thái: Đã có
 • 132. Tiêu đề: xác suất thống kê
  Tác giả: Võ Văn Tài; Năm xuất bản: 2016
  Mã bạn đọc: C2100004; Ngày yêu cầu: 01/01/2022; Trạng thái: Yêu cầu

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất