Tổng số 58 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Anthony, Scott D.
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.406 / A628
  Loại CSDL: Sách in
 • 2.
  Tác giả: Watkins, Michael D.
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2013
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.4 / W335
  Loại CSDL: Sách in
 • 3.
  Tác giả: Kotter, John P.
  Thông tin xuất bản: Boston, Mass.: Harvard Business Review Press, 2012
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.406 / K87
  Loại CSDL: Sách in
 • 4.
  Tác giả: Sachs, Jonah
  Thông tin xuất bản: Boston, Mass.: Harvard Business Review Press, 2012
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.802 / S121
  Loại CSDL: Sách in
 • 5.
  Tác giả: Madsbjerg, Christian
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.834 / M183
  Loại CSDL: Sách in
 • 6.
  Tác giả: Heifetz, Ronald A.
  Thông tin xuất bản: Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2002
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 303.34 / H465
  Loại CSDL: Sách in
 • 7.
  Tác giả: Johansson, Frans
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.4063 / J65
  Loại CSDL: Sách in
 • 8.
  Tác giả: Agrawal, Ajay
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 658.0563 / A277
  Loại CSDL: Sách in
 • 9.
  Tác giả: Sun, Irene Yuan
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 338.4096 / S957
  Loại CSDL: Sách in
 • 10.
  Tác giả: Drucker, Peter F.
  Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2017
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 302.35 / D794
  Loại CSDL: Sách in