Tổng số 6 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Wimuttikosol, Sutida
  Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 428.24 / W757
  Loại CSDL: Sách in
 • 2.
  Tác giả: Gakken
  Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 428.24 / G145
  Loại CSDL: Sách in
 • 3.
  Tác giả: Huang, Khelia
  Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 428.24 / H874
  Loại CSDL: Sách in
 • 4.
  Tác giả: Trương, Văn Tân
  Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 500 / T121
  Loại CSDL: Sách in
 • 5.
  Tác giả: Gruber, Paul S.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 428.34 / G885/Vol.1
  Loại CSDL: Sách in
 • 6.
  Tác giả: Phan, Hữu Dật
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 305.89597 / D124
  Loại CSDL: Sách in